Človek je temeljni pogoj za delovanje vsake organizacije. Njegovo učinkovitost določajo zagnanost, iznajdljivost, zmožnost in znanje. Deluje, da uresničuje cilje organizacije in lastne cilje. Človek je reakcijsko ohromljen, če mu manjka le ena od zmožnosti. Znanje, sposobnost in motivacija so tiste človekove lastnosti, ki jih vsak delodajalec potrebuje, je pripravljen vanje investirati in jih kupiti kot delovno silo. Mnoge organizacije so učinkovitejše in uspešnejše od drugih, čeprav delujejo v enakem zunanjem okolju. Bistvo je, da je organizacija uspešna, če v njej delajo zdravi, zadovoljni in motivirani ljudje. Vse organizacije so uspešne le toliko časa, dokler imajo ustrezno klimo in zadovoljne zaposlene.

Urejeno in prijetno okolje vliva človeku samozavest in toplino.

Zato vam ponujamo praktične nasvete o načrtovanju in opremljanju vseh prostorov, ki pomagajo uresničiti vaše cilje. Svetujemo pri izbiri barv in materialov, ki bodo oživili poslovno okolje in izboljšali splošno dobro počutje. Specializirani smo za notranjo opremo poslovnih prostorov, kar zajema pisarniško pohištvo in kvalitetne ergonomske pisarniške stole. Dotaknili se bomo vašega delavnega okolja, ga poskušali napolniti s pozitivno energijo, svetlobo.

Delovno okolje je naš drugi dom, saj v njem preživimo osem ur na dan, štirideset ur na teden, ali celo več. Ob urejanju delovnega okolja pomislimo na pohištvo kot predmet, ki bo služil našemu zdravju, na barve, ki lahko spremenijo naše počutje in na svetlobo, ki bo kot pika na i dala življenje vašemu prostoru.

Čar pohištva je združevanje uporabnih elementov v učinkovito celoto.

  • Po­mir­ju­jo­ča ze­le­na bar­va je bar­va ener­gi­je lesa. Po­me­ni us­tvar­jal­nost, rast in novo upa­nje.

  • Sproš­ču­jo­ča mo­dra bar­va sim­bo­li­zi­ra mir, obr­nje­nost vase in glo­bo­ko raz­miš­lja­nje ter ugod­no vpli­va na spa­nje.

  • Op­ti­mi­stič­no ru­me­na spod­bu­ja us­tvar­jal­no in in­te­lek­tual­no de­jav­nost.

  • Ener­gij­sko moč­na rde­ča bar­va ve­lja na Ki­taj­skem za bar­vo, ki pri­na­ša sre­čo in po­ma­ga preg­na­ti sla­bi či. Us­tvar­ja moč­no ener­gi­jo in vča­sih pov­zro­ča ne­mir, celo na­pa­dal­nost in pre­pir­lji­vost.

  • Po­živ­lja­jo­ča oranž­na bar­va po­me­ni zdrav­je, vi­tal­nost, nav­du­še­nje in op­ti­mi­zem.

  • Me­di­ta­tiv­na vi­jo­lič­na bar­va vzbu­ja že­ljo po raz­miš­lja­nju in po­glo­bi­tvi vase. Učin­ku­je sproš­ču­jo­če.

  • Nev­tral­na bela bar­va pa vzbu­ja ob­ču­tek to­pli­ne in do­mač­no­sti.

Zdi se, da je čedalje več poklicev, ki so vezani na delo v pisarni. To je prostor, kjer večina zaposlenih preživi kar precejšen del svojega najbolj aktivnega življenja. Če tudi vi za pisalno mizo presedite skoraj ves delovni čas, si s kritičnim očesom poglejte lego svoje pisarne in mize v njej. Kje in kako sedite, je še posebej pomembno, saj ste vsaj šest do osem ur izpostavljeni energijam, ki so na to delovno mesto usmerjene. Gotovo si želite, da bi bil prostor tak, da bi podpiral vašo delavnost, vendar vas bi ob tem tudi ščitil in vas z življenjsko energijo tudi oskrboval. Dobra lega pisarne je tista, ki ni izpostavljena prevelikemu navalu energije: torej ni direktno nasproti stopnišča ali vhodnih vrat v stavbo; ki omogoča primeren pretok energije – če direktno nasproti vhodnih vrat ni okna. Pisarna naj ne bi bila poleg sanitarij, kotlovnice ali drugih prostorov, kjer se ustvarja hrup ali smrad.

Najboljša je pravokotna oblika prostora. Če je pisarna primerno velika in ima dovolj dnevne svetlobe in zraka, bo to spodbujalo delavnost in kreativnost. Pomemben je tudi pogled skozi okno. Zanemarjeno pročelje sosednje stavbe, posušeno drevo, koničasti predmeti in oblike, ki so usmerjene proti vašemu oknu, bodo zmanjševale vaš delovni elan. Če jih ne morete odstraniti, jih poskušajte zakriti s primernim zastorom ali še bolje z rastlino.